TIẾN ĐỘ THANH TOÁN DỰ ÁN
KING RIVERSIDE

Giữ chổ 50 Triệu (Có Hoàn Lại) 50 Triệu
 Trong vòng 60 ngày kể từ ngày đặt cọc  30%
 Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 1  10%
 Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 2  10%
 Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 3  10%
 Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 4  10%
 Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 5  10%
 Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 6  20%
Nhận Thông Tin Chi Tiết Từng Nền!